Училищна готовност

Тръгването на училище или детска градина, смяната на едно училище или градина с друга води до стрес при децата, което може да доведе до психологични проблем и.

Как да разберете дали детето ви ще има проблеми, когато тръгне на училище  или детска градина?

Център по невротерапия и психологично здраве прави оценка за готовността на децата да тръгнат на детска градина и училище. Оценката  позволява децата с потенциални проблеми да бъдат идентифицирани още в „ сивата зона“- когато проблемите са все още невидими в ежедневието, но ще се появят реално, когато детето се изправи пред по-сложни задачи и предизвикателства.

Подходът за провеждането и методиката за оценяване се определя от специалиста, които ще проведе изследването т.е ще бъде избрана най-подходяща методика в конкретния случай или набор от няколко методики. При положителни резултати  по първоначалното изследване се прави по задълбочена диагностика и с електроенцефалограф.

Електроенцефалографът дава подробна информация за мозъчните структури и полета по Бродман след подробния анализ с LORETA ( образна диагностика на база записаната мозъчна активност от електроенцефалографа).  Тази диагностика дава точни насоки за терапия спрямо дефицитите на изследвания. При терапията се използва апаратура, не се използват медикаменти.

Някои от методиките позволяват изследването да се проведе online.

При установяване на проблем след изследването може да бъде назначена терапия в зависимост от нуждите на детето.

Тръгването на училище или детска градина е важен етап от развитието на детето и за да премине успешно към него, то трябва да е овладяло определени ключови умения, типични за възрастта му.

Ключовите умения като Фина и груба моторика, език и комуникация, внимание и концентрация, социално-поведение, базисни умения по писмен език и математика са типични за всяка възраст и не могат да се компенсират по-късно или детето просто да ги „израсте“. Ако не ги е овладяло, това е сигнал за риск от изоставане в развитието.

Успешното им овладяване зависи от средата, подходящата стимулация и процесите на правилно съзряване  на мозъка.

Трудности в комуникацията и езика 

 • В предучилищна възраст детето все още няма адекватен за възрастта си речни к;
 • не може да разкаже преживяванията си логично и в хронологичен ред , изразявайки се граматически правилно с изречения от пет или повече думи;

Усвояването на езика е тясно свързан с когнитивното развитие. Изоставането в когнитивните процеси води до сериозни проблеми в училище и ежедневието.

При оценката на комуникацията и езика са важни неговите умения необходими при социалното му общуване в училището и детската градина, а не толкова съдържанието на казаното от детето.

Проблеми с паметта, концентрацията и вниманието:

Тези проблеми говорят за проблеми във фронталния дял на мозъка, вероятно поради забавена мозъчна активност ( бавни вълни в мозъка) и могат с точност да се засекат с електроенцефалограф.

 • детето не може да контролира импулсите си
 • да изчаква ред;
 • да върши една и съща дейност продължително време, без да се разсейва;
 • да слуша внимателно, когато някои му говори;
 • да пази и помни къде са личните му вещи;
 • да не подскача насам-натам докато се храни
 • и др.

В началото тези проблеми могат да бъдат незабележими, но ако бъдат взети мерки, то тези проблеми ще станат осезаеми в училище или детската градина и ще доведат до изоставане в развитието.

Затруднения в социалното поведение:

 • детето не се съобразява с желанията на своите връстници;
 • държи се опозиционно и дори агресивно;
 • не спазва правилата в детската градина или на обществени места;
 • свръх чувствително към забележки;
 • показва неувереност и тревожност, когато трябва да се запознае с другите деца и с трудност създава приятелства ;

Някои проблеми в поведението на детето лесно правят впечатление, докато други  често остават незабелязани в къщи.

Общуването с другите деца и с възрастните в училище или детската градина често се оказва предизвикателство за детето, защото е свързано с по-големи отговорности и по-сложни задачи. За да се справи успешно, то трябва да управлява емоциите си  и да спазва социалните правила.

 • детето не се социализира;
 • трудно предлага или откликва на предложенията за обща игра или разговор от връстниците;
 • не умее да изразява адекватно желанията и потребностите си, както и да отстоява себе си при провокации или спорове с другите деца;

Липса на базисни умения по писмен език

 • Детето изпитва трудности да говори сравнително правилно граматически;
 • Не умее да разказва с лекота преживяванията си в хронологическа последователност;
 • Да сравнява и степенува прилагателни
 • Да използва абстрактни понятия и глаголи в минало време, като цяло да няма адекватен за възрастта си речник;

Езикът не е просто средство за предаване на информация, а и вътрешна система за кодиране, структуриране, обработка и съхраняване на знания.

Недобре развити базисни умения по математика 

 • Трудно им е да подреждат, класифицират, сравняват количества и да изписват цифри;
 • Чувстват се неуверени да работят с числа и числови редици и цялостната представа за тях все още не е изградена.

Един от основните фактори за успеваемостта в училище е разбирането на числата.

Навременното установяване на проблем  дава възможност за навременна терапия и премахване на проблема преди да се задълбочи и да започне да създава сериозни проблеми в живота на детето.